Wij besteden uiterste zorg bij het samenstellen van deze website en onze e-mails en blogs. Door verkrijgen van toegang tot deze website en onze e-mails en blogs, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website, e-mails en blogs alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website, e-mails en blogs geen rechten ontlenen. Deze website en onze e-mails en blogs dienen ter algemene informatievoorziening en kunnen, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website en onze e-mails en blogs, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentie gevers. De informatie op deze website en onze e-mails en blogs mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het, conform voorgenoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internet websites

Aan de gebruiker wordt meegedeeld, dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internet websites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website, e-mails en blogs gelinkte internet websites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website en onze e-mails en blogs op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website en onze e-mails en blogs op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website en onze e-mails en blogs permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website, e-mails en blogs.

Nadrukkelijk wijzen wij gebruikers erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet nakomen van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website en onze e-mails en blogs, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

J.W. van der Laan M&L BV, Ermelo

Marketing4Professionals.nl